په اوبو ښه

څو کاله دمخه، په ګډه د خپلو ګټو لپاره لوی خوبونه ځوانان، يوه کوچنۍ فابريکه، چې د ده SOG جوړ کړي. د د اوبو د لومړي پمپ د تولید له پیل، چې په تدريجي ډول کرل په کې د مسلکي جوړونکو د نړۍ د سوداګرۍ ډېر.

یو خوب دی، او د خوبونو ته څه نور کولی شي شيان نه، مهمه نه ده چې څنګه به قوي مفکورو پای، په زړورتيا باندې تکیه کوي چې ستونزې به هڅو ته دوام ومومي. دا د SOG په روحیه زموږ د ودې انګيزه ځواک.

اوس، مونږ تمرکز ته شي په سل کاله د یوه پایداره پراختیا، ټول کارکوونکي SOG د جین په ميراث، حرکت يوه نوي پړاو په لور!


WhatsApp Online Chat !